top of page

Privacy verklaring

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.chefdecabine.nl en ontvangers van online mailingen van Chef de Cabine  hierna te noemen: wij of de salon.

Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken met u.

 • het u goed van dienst kunnen zijn in onze salon.

 • het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten.

 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten.

 • ter verbetering van onze website.

 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.

 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

 • Door ons ingevuld in een kassasysteem met uw goedkeuring:

  • Uw naam

  • Uw Geboortedatum

  • Uw Geslacht

  • Uw Adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met en in onze salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie van uw:

  • Gemaakte afspraken

  • Behandelingen

  • Gekochte producten

  • Recepten-kleurrecepten

  • Kassabonnen

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.
U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door uw gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met de salon.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de salon dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door u gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

– als u een mail van ons ontvangt via onze koppeling

– de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Dhr. Meijers ( eigenaar/directeur Chef de Cabine op het telefoonnummer 071-5172887 of mail: oegstgeest@chefdecabine.nl )

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

 

Contactgegevens

Chef de Cabine
De Kempenaerstraat 43
2341 GH Oegstgeest

t. 071 5172887
e. oegstgeest@chefdecabine.nl

bottom of page